Informacje kontaktowe

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest osoba prawna pod firmą: Repiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzynie przy ul. 8 Marca 3/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydz. VIII Gospodarczy KRS w Gdańsku pod numerem 0000140346, NIP 586 209 62 88, REGON 192801751 tel+48 58 680 19 31; adres email: spolka@repinski.pl; adres www: http://www.mieszkania.repinski.pl/
 2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:
  • zawarcie i realizacja umów,
  • sprzedaż produktów i usług,
  • realizacja działań marketingowych podejmowanych przez Administratora danych lub przy współpracy z innymi podmiotami,
  • dochodzenie roszczeń,
  • udzielanie odpowiedzi na wnioski, reklamacje, skargi
  • wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  • podmiotom wykonującym zlecone działania realizowane w imieniu Administratora danych,
  • podmiotom współpracującym,
  • firmom kurierskim i pocztowym dostarczającym do Państwa przesyłki,
  • kancelariom prawnym,
  • notariuszom
  • innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu w jakim są one przetwarzane do 10 lat od chwili wyrażenia zgody i nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody. Czynniki wpływające na długość przechowywania danych przez określony czas to m.in:
  • realizacja przepisów prawa – (m.in. ustawa o rachunkowości),
  • realizacji poszczególnych umówi i dotrzymanie warunków gwarancji określonych w umowie,
  • okres niezbędny Administratorowi danych do obrony jego interesów prawnych,
 6. W każdej chwili jesteście Państwo uprawnieni do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. Wymienione uprawnienia mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: spolka@repinski.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.