Informacje kontaktowe

Skorzystaj z programu MdM

W naszych nowo powstających inwestycjach znajdują się mieszkania objęte rządowym programem MdM. Osoby, które kwalifikują się do uzyskania dopłat, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 20% wartości nieruchomości. Program MdM jest szansą m.in. dla młodych osób na zakup własnego mieszkania i spełnienie marzeń na wyjątkowo preferencyjnych warunkach. Szczegóły oferty dostępne są w biurze sprzedaży.

Kto może skorzystać z programu MdM?

Program MdM skierowany jest do ludzi pragnących zakupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym. Z finansowego wsparcia w ramach programu MdM będą mogły skorzystać:

 • Rodziny oraz osoby samotne (niezależnie od posiadania dzieci).
 • W wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego małżonka).
 • Które dotychczas nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego mieszkania.

Warunków powyższych nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego osoba wnioskująca o kredyt wychowuje przynajmniej troje dzieci

Jakie warunki musi spełnić mieszkanie:

 • Musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy.
 • Musi zostać nabyte na rynku pierwotnym.
 • Jego powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio:
  – 75 m2 dla lokalu mieszkalnego,
  – 85 m2 dla lokalu przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.
 • Cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.
 • Musi być położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie warunki musi spełniać kredyt:

 • Udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.
 • W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania.
 • Udzielony w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut.
 • Na okres co najmniej 15 lat.
 • Na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca. W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie – dotyczy obojga małżonków.

Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

Wysokość dofinansowania:

 • W przypadku singli i małżeństw bezdzietnych 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania.
 • Małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia w wysokości 15% nabywanego mieszkania.
 • Jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

Kwota dofinansowania wkładu własnego wynosi:

 • 150% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi powyżej – w przypadku jednego dziecka,
 • 200% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi powyżej – w przypadku dwojga dzieci,
 • 300% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi powyżej – w przypadku trojga lub większej liczby dzieci.

W przypadku, gdy osoba wnioskująca o udzielenie kredytu MdM w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, powierzchnię użytkową mieszkania, będącą podstawą do ustalenia wysokości dofinansowania wkładu własnego na zasadach określonych powyżej, zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Dofinansowanie nie może być udzielone osobom, które były lub są już właścicielami prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.